Súdny znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení, energetické strojové zariadenia, hnacie stroje. Ing. Vojtech Andor

Znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení,poľnohospodárska a lesnícka technika.

 

Zobraziť celý profil

Zásady naceňovania služieb - znalečné

Spôsob určenia a výšku odmeny za znalečné určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  491/2004. 

Znalečné

Znalec sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene;ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena.

Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí
a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,
b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo
c) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.
 

Tarifná odmena sa
a) zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností,
b) zníži alebo neprizná, ak znalec vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.
 

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi náhrada za stratu času.

Vyúčtovanie znalečného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov.

Tagy: cena, cenník